Ekokumppanit logo

Sukupolvelta toiselle

Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Julkaistu

tutkija jakaa asukaskyselylomaketta kerrostalon rappukäytävässä

BLOGI: Puukerrostalo on hyvä ja haluttu tuote

Puuosaamista Pirkanmaalle -hankkeessa toteutettiin asukastyytyväisyyskysely kahdeksan puukerrostalon asukkaille, koska asukkaat ovat puukerrostaloasumi­sen merkittävimmät asiantuntijat ja osaavat parhaiten vastata miten uusimmat puukerrostalot ovat vastanneet tarpeita.  Vastaajia kyselyyn saatiin yhteensä 151, jolloin tuloksia voidaan pitää varsin luotettavina. Ky­selyn avulla etsittiin osa-alueita, joissa mah­dollisesti tarvitaan parannusta, sekä opitaan lisää asukkaiden tarpeista.

Aiempia puukerrostaloasukaskyselyjä on toteuttanut vuosina 2000 ja 2017 professo­ri Markku Karjalainen, joka oli myös mu­kana tämän kyselyn suunnittelussa. Vastausten tulkintaan vaikutti muun muassa se, että vastaajat oli­vat pääasiassa vuokralla asujia, joiden asun­tojen koko oli vähintään 30 m2. Vastaajat painottuivat pääsääntöisesti nuoriin yhden tai kahden aikuisen perheisiin.

Kyselyssä käytettiin NPS-mittaria, jo­ka mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä. Vastaajat jakautuivat vastausten perusteella suosittelijoihin, passiivisiin ja arvostelijoihin. Kyselyssä lähes puolet vas­taajista lukeutui suosittelijoihin, mutta myös arvostelijoiden osuus oli melko iso, joten kyselyn perusteella puukerrostaloasunnot myös jakavat asukkaiden mielipiteitä vahvasti. Nettosuositteluluku on kuitenkin korkea, yli 30, mikä osoittaa puukerrostalon olevan hyvä tuote.

Asumistyytyväisyyttä vahvimmin selittävänä asiana kyselyssä nousi esille se, miten suhtaudutaan vähähiilisyyteen ja puun käyttöön. Jos vastaaja kokee puun arvokkaana tai vähähiilisyyden ja ympäris­töystävällisyyden tärkeänä arvona, vaikutti se selittävän kaikkein eniten tyytyväisyyt­tä. Huomion arvoista vastausten perusteella on myös se, että puukerrostalo koetaan turval­liseksi asua ja esimerkiksi paloturvallisuus koet­tiin hyväksi puukerrostaloissa asuvien kes­kuudessa.

Muutama asia, kuten asunnon sisälämpötila, aiheutti kuitenkin vastaa­jissa suurta arvostelua. Sisälämpötila pidettiin sopivana talviaikaan, mutta kesällä vain vajaa 11 prosenttia koki, että asun­non sisälämpötila on sopiva. Onkin tarpeel­lista miettiä mikä olisi kustannustehokas tapa, jolla kehittää puukerrostaloasuntojen lämpötilan säätöä nimenomaan lämpimil­lä keleillä.

Myös akustiikassa koettiin olevan joitakin ongelmia. Asunnon ulkopuolelta, erityisesti porraskäytävistä asuntoihin kuuluvat äänet harmittivat joitakin vastaajia. Tähän liitty­vään detaljikkaan olisi järkevää kiinnittää edelleen huomiota. Myös yläpuolisista asunnoista kuuluvat äänet ovat ongelma vajaalle puolelle vastaajista, mikä on tullut esiin ai­kaisemmissakin kyselyissä. Tähän ei ole saa­tu kehitettyä vielä ratkaisuja, joihin ihmiset olisivat tyytyväisiä.

Kyselyn avulla saatiin hyvä käsitys siitä, minkälaiset ihmiset haluavat asua puuker­rostaloissa. Tiedetään hyvin, että ekologiset arvot ovat kasvussa, jonka perusteella on hy­vä luottaa, että puukerrostalojen kysyntä on kasvussa, kunhan hintakilpailukyky saavu­tetaan. Vaikuttaa siltä, että puukerrostaloil­le on selvä asiakaskunta, jolle puukerrostaloja kannattaa markkinalähtöi­sesti alkaa rakentaa enemmän. Kyselyssä ei kartoitettu suuressa mittakaavassa kuinka iso markkinasegmentti on, mutta asukassegmentti on selvästi olemassa.

Kyselyn lopputuloksena voi todeta, et­tä puukerrostalo on hyvä ja haluttu tuote, jossa on muutamia edellä mainittuja kehityskohteita. Näitä ominaisuuksia parantamalla puukerrostalojen asiakastyytyväisyyttä voidaan edelleen kasvattaa.

Tutkimuksen toteuttivat Eveliina Oinas, Jari Saukko, Jussi Savolainen ja Sanna Teinilä.

Kirjoittaja Eveliina Oinas on projektipäällikkönä Metsäkeskuksella.